Stowarzyszenie Milan Club Polonia - jedyny oficjalny fanklub Milanu w Polsce - największy Milan Club w Europie!

Witamy w Milan Club Polonia


MCP - daty i liczby:
Spotkanie założycielskie: 28.12.2001
Rejestracja Stowarzyszenia: 29.10.2004
Oficjalny fanklub AC Milan od: 26.06.2005
Liczba członków w sezonie 23/24: 1097
MCP to największy fanklub Milanu w Europie!

Liczba wyjazdów na mecze Milanu: 84
Liczba zorganizowanych spotkań Milanistów: 38
Kontakt: kontakt@milanclubpolonia.pl
Kanał IRC: #MCP

Przydatne linki:

- PIŁKARZ ROKU
- TERMINARZ MILANU NA SEZON 2023/24
- Panel członka MCP
- Regulamin kwalifikacji na wyjazdy
- Wyjazdy prywatne - Regulamin dystrybucji karnetów
- Zasady rezygnacji i zwrotów z imprez MCP
- Informacje nt. Cuore Rossonero
- MCP na Facebook
- MCP na YouTube

 Aktualności

Regulamin kwalifikacji na wyjazdy MCP

W niedzielę 11 lutego br. Zarząd Milan Club Polonia uchwalił Regulamin kwalifikacji na wyjazdy organizowane przez MCP. Poniżej zamieszczamy go w pełnej treści.

REGULAMIN KWALIFIKACJI NA WYJAZDY ORGANIZOWANE PRZEZ MILAN CLUB POLONIA

1. Ogłoszenie zapisów na wyjazd każdorazowo określać będzie termin wpłaty zaliczki na poczet kosztów wyjazdu, dokonywanej na rachunek bankowy Milan Club Polonia (dalej: MCP). Termin ten nie powinien być krótszy niż siedem dni od daty ogłoszenia zapisów. W wyjątkowych sytuacjach, związanych bezpośrednio z krótkim terminem organizacji wyjazdu, może on zostać skrócony. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę jej zaksięgowania na rachunku bankowym MCP. Wszystkie osoby, które dokonają wpłaty zaliczki po terminie, nie będą brane pod uwagę przy podziale miejsc na wyjazd. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ilość chętnych na wyjazd jest mniejsza, niż dostępna ilość miejsc.

2. Wpłaty zaliczek przyjmowane będą na rachunek bankowy MCP:
Kredyt Bank S.A. I Oddział w Krakowie 24 1500 1142 1211 4006 6715 0000

3. Zarząd Milan Club Polonia z chwilą ogłoszenia zapisów na wyjazd wskazywać będzie osoby odpowiedzialne za organizację wyjazdu (dalej: koordynatorzy). Koordynatorzy mają zagwarantowany udział w wyjeździe. Ilość koordynatorów uzależniona jest od wielkości grupy jadącej na wyjazd: na każde rozpoczęte grono 25 uczestników przypada jeden koordynator (wg modelu 24+1).

4. Ilość miejsc pozostała po określeniu liczby koordynatorów zostaje rozdzielona na trzy pule, wg proporcji 40 % (I pula) - 40 % (II pula) - 20 % (III pula). Podział jest dokonywany zgodnie z zasadami matematycznymi. W przypadku, gdy te nie pozwalają dokładnie określić liczbę miejsc przypadających na poszczególne pule, sporne miejsce zasila II pulę.

5. W pierwszej kolejności dokonywany jest podział 20 % miejsc (III pula) zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla osób po raz pierwszy udających się na wyjazd organizowany przez Milan Club Polonia. Pod uwagę brane są tylko wyjazdy organizowane po przystąpieniu MCP do AIMC, tj. począwszy od sezonu 2005/06. Rozdział miejsc dokonywany jest w wyniku losowania. Szczegóły losowania opisane są w punkcie 8 Regulaminu. W przypadku, gdy ilość osób spełniających kryteria właściwe dla III puli jest mniejsza, niż pula miejsc wynikająca z podziału opisanego w punkcie 4, nie rozdzielone miejsca zasilają II pulę.

6. W następnym kroku dokonywany jest podział miejsc z I puli. Kryterium decydującym o przyznaniu miejsc z tej puli jest ilość punktów uzyskanych przez poszczególnych członków MCP w okresie dwóch poprzednich sezonów oraz sezonu bieżącego. Punkty przyznawane są za opłacenie składki członkowskiej (1 punkt) oraz udział w letnim Zjeździe MCP (2 punkty). Miejsca z I puli przyznawane są osobom, które nie zostały zakwalifikowane na wyjazd z puli III, a także wszystkim pozostałym osobom, które w terminie wpłaciły zaliczkę na wyjazd. W przypadku, gdy większa liczba osób ma jednakowy dorobek punktowy, co uniemożliwia rozdzielenie puli miejsc zgodnie z przyjętymi kryteriami, dokonywane jest losowanie pozostającej, nie rozdzielonej puli miejsc w gronie osób o jednakowym dorobku punktowym. Losowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8 Regulaminu. Osoby, które w wyniku losowania nie zakwalifikują się do wyjazdu mają możliwość otrzymania miejsc z II puli. Taką samą możliwość mają pozostałe osoby, których dorobek punktowy nie kwalifikuje do otrzymania miejsca w wyjeździe zgodnie z kryteriami ustalonymi do przyznawania miejsc z I puli.

7. Jako ostatnie przyznawane są miejsca z II puli. Podział miejsc następuje w tym przypadku w wyniku losowania. Miejsca z tej puli losowane są wśród osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu z III puli oraz I puli. Losowanie odbywa się według zasad opisanych w punkcie 8 Regulaminu.

8. Losowanie dokonywane jest przy pomocy programu komputerowego, do którego wprowadza się dane w postaci numerów legitymacji członkowskich osób, które terminowo wpłaciły zaliczki na wyjazd. Program ustawia numery legitymacji osób biorących w losowaniu na miejscach od 1 do n, gdzie n to ilość losów biorących w losowaniu. Przez los rozumie się numer legitymacji członkowskiej danej osoby biorącej udział w losowaniu. Osoby, których losy zostaną umieszczone na miejscach od 1 do x, gdzie x to ilość losowanych miejsc, zostają zakwalifikowane na wyjazd. Osoby z miejsc x+1, x+2 itd. tworzą listę rezerwową na wypadek rezygnacji z wyjazdu którejś z osób z miejsc wyższych z danego losowania.

8.1. Osoby, które wpłacą zaliczkę na wyjazd, a nie zostaną nań zakwalifikowane, dostają po dodatkowym losie w losowaniach związanych z każdym kolejnym wyjazdem, aż do momentu ich zakwalifikowania na wyjazd W przypadku, gdy w międzyczasie następuje wyjazd, na który liczba chętnych jest mniejsza, niż liczba dostępnych miejsc, ilość losów przypadających na poszczególne osoby jest automatycznie równana do jednego.

9. W wyjazdach organizowanych przez Milan Club Polonia brać udział mogą tylko i wyłącznie członkowie stowarzyszenia.

10. Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach, gdy liczba osób, które w terminie dokonały wpłaty zaliczki, jest większa, niż ilość dostępnych miejsc.

11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

Dodano: 2007-02-12

Partnerzy MCP
ACMilan.PLACMilan24.comKoszulki piłkarskie
  | MILAN CLUB POLONIA - STRONA GŁÓWNA | O FANKLUBIE | AKTUALNOŚCI | WYJAZDY MCP | ZLOTY MCP | GADŻETY MCP | KONTAKT | statystyka